Informacja dot. nieodpłatnego przekazania lub darowizny

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998) informujemy, iż Kuratorium Oświaty we Wrocławiu posiada do zagospodarowania zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego w postaci samochodu osobowego marki Volkswagen Passat - Załącznik nr 1. Składnik ten może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania - załącznik nr 2, na warunkach określonych w cytowanym powyżej Rozporządzeniu, innym organom lub jednostkom administracji publicznej, jednostkom samorządu terytorialnego lub organom wykonującym funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej (określonej w §38 ww. rozporządzenia). Wymieniony składnik rzeczowy majątku ruchomego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu może być również przedmiotem darowizny - załącznik nr 3 na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Informacja o składniku rzeczowym majątku ruchomego - Załącznik nr 1

Wniosek o nieodpłatne przekazanie – Załącznik nr 2

Wniosek o dokonanie darowizny – Załącznik nr 3

 

Wnioski należy kierować do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu osobiście w kancelarii pok. 2007 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany niżej adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

Zbędny/zużyty składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w siedzibie Kuratorium.

Szczegółowe informacje na temat składnika mienia ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 340 63 46 lub 340 63 36.

Wytworzył:
Artur Jaroch
(2023-11-29)
Udostępnił:
Lasko Mariusz
(2023-11-29 09:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Lasko Mariusz
(2023-11-29 09:25:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki