Klauzula informacyjna

Ponieważ zwracając się do Kuratorium w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście przekazał/a nam Pani/Pan swoje dane osobowe, mamy obowiązek poinformować że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty
  z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: inspektorodo@kowroc.pl
  tel. 71 340 63 23.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, (UE) 2016/679 z 27.04.2016. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), art.6 ust.1 lit. c,e.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6.  wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu i nie będą przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowiłaby wyrażona zgoda, podanie danych osobowych nie byłoby obowiązkowe, jednak mogłoby skutkować niezałatwieniem Pani/Pana sprawy. Jeżeli podstawą przetwarzania jest, przepis prawa, lub zawarcie umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Kuratorze Oświaty;

  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych skutkować może nierozpatrzeniem sprawy.

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY KTÓEJ DANE DOTYCZĄ.PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Lasko Mariusz
(2018-05-25 14:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Lasko Mariusz
(2022-11-24 14:01:47)